Online service agreement

УМОВИ ПРО НАДАННЯ ОНЛАЙН ПОСЛУГ ТОВ «УНІВЕРСУМ КЛІНІК»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Умовах надання онлайн послуг терміни вживаються у наступних значеннях:

Виконавець – ТОВ «Універсум Клінік».

Замовник – фізична особа, яка звернулсь до Виконавця з метою отримання послуг, або, у випадках, передбачених чинним законодавством України, її законний представник.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися положень, викладених на Сайті Виконавця та цих Умовах. Такими діями можуть вважатися: замовлення послуг Виконавця, використовучи сайт, телефонний запис чи будь-який інший спосіб замовлення, початок фактичного використання послуг, оплата послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника з цими Умовами.

Онлайн послуги (послуги) – комплекс інформаційних заходів, пов’язаних з інформуванням Замовника щодо будь-яких питань, які викникличи можуть виникнути у процесі надання медичних послуг, та які надаються Виконавцем відповідно до цих Умов. Онлайн послуги не є медичними послугами, носять інформаційний та роз’яснювальний характер, та в жодному разі не можуть бути замінені чи розцінені як надання медичної допомоги (медичних послуг). Перелік послуг, їх вартість та детальна інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця у відповідних розділах.

Сторони – спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванніу цих Умовах.

1.2. Права і обов’язки Сторін передбачені цими Умовами надання онлайн послуг (надалі за текстом – Умови), а також Договором публічної оферти, який розміщено за посиланням https://uniclinic.com.ua/, укладеним між Сторонами. Уразі, якщо договором встановлено норми, які суперечать Умовам,  переважну силу матимуть умови відповідного договору.

1.3. Умови розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства України з метою регулювання відносин, які виникають з приводу надання Виконавцем послуг Замовнику.

1.4. Ці Умови доступні для ознайомлення на офіційному сайті Виконавця https://uniclinic.com.ua/ (надалі за текстом – Сайт), вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті. Умови та/або їх окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті. Зміни, внесені Виконавцем, вступають в силу з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не передбачено Виконавцем. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись з ними перед замовленням послуг. Продовження користування послугами чи замовлення нових послуг свідчить про згоду Замовника з внесеними до Умов змінами.

1.5. Вчиненням Підтверджуючих дій Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з цими Умовами та цінами на послуги Виконавця, що розміщені на Сайті Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

- надавати Замовнику своєчасно, якісно та в повному обсязі послуги у відповідності до цих Умов;

- надавати Замовнику всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням послуг;

- повідомляти Замовника про настання будь-яких обставин, що унеможливлюють надання послуг;

- надавати послуги у погоджені дату та час на підставі відповідного звернення Замовника до Виконавця (через сайт Виконавця або зверненням по телефону/електронною поштою тощо).

2.2. Виконавець має право:

- змінити вартість послуг, повідомивши Замовника про такі зміни шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця або іншим доступним способом. При цьому нові ціни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті Виконавця, якщо інше не передбачено Виконавцем;

- припинити в односторонньому порядку надання послуг Замовнику у випадках (зокрема, але не виключно): при наявності протипоказань, визначених Виконавцем; при визначенні Виконавцем необхідності проведення консультативного прийому у закладі охорони здоров’я Виконавця та надання Замовнику медичної допомоги; при наявності побажань Замовника до способу та обсягу послуг, які можуть бути розцінені Виконавцем як недопустимі, неможливі чи неефективні; в інших випадках на розсуд Виконавця з повідомленням Замовника та обґрунтуванням причин;

- відмовити у наданні послуг Замовнику при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу Виконавцю, а також у разі наявності заборгованості Замовника перед Виконавцем за надані послуги.

2.3. Замовник зобов’язаний:

- погодити із Виконавцем дату та час надання послуг у порядку, передбаченому Умовами;

- повідомити точні та достовірні контактні дані для надання послуг Виконавцем. Сторони визнають достовірними та належними контактні дані (в тому числі номер телефону) Замовника, що зазначені ним на Сайті Виконавця, при зверненні Замовника до Виконавця за телефоном, електронною поштою тощо;

- зв’язатися із Виконавцем з метою отримання послуг у погоджені дату та час та погодженим способом зв`язку;

- приймати належним чином надані Виконавцем послуги;

- своєчасно та у повному обсязі оплачувати послуги Виконавця у порядку, передбаченому Умовами;

- у разі замовлення послуг для своєї дитини, забезпечити супровід дитини в процесі надання послуг;

- Замовник зобов’язується зберігати конфіденційність отриманої інформації та не передавати коди та паролі для здійснення оплати та отримання послуги третім особам, а у протилежному випадку самостійно несе відповідальність за розголошення такої конфіденційної інформації третім особам.

2.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання послуг за цим Договором;

- ознайомлюватись з усією необхідною інформацією, пов’язаною з наданням послуг, шляхом звернення до Виконавця за номером телефону: (044) 599-54-05, (067) 242-62-40 та/або на Сайті Виконавця;

- відмовитись від отримання послуг Виконавця та перенести надання послуги на іншу дату і час, погоджені із Виконавцем.

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ І ОПЛАТИ ОНЛАЙН ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає послуги на підставі запитів Замовника, що здійснюються з використанням Сайту Виконавця або в разі звернення Замовника до Виконавця за телефонними номерами або електронною поштою, у погоджені між Сторонами дату та час, з урахуванням графіку роботи фахівців Виконавця. Послуги надаються за фактичним місцезнаходженням кожної із Сторін з використанням засобів електронного зв’язку, які погоджуються Сторонами при записі Замовника.

3.2. Вартість послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, визначається у відповідності до цін Виконавця, що розміщені на Сайті Виконавця  на дату оплати Замовником відповідних послуг.

3.3. Оплата послуг здійснюється Замовником авансовим (попереднім) платежемшляхом перерахування повної вартості відповідної послуги згідно Прейскуранту цін Виконавця у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів, доступ до яких забезпечено на Сайті Виконавця, та відповідно до правил платіжної системи.

3.4. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених послуг, Замовник має право перенести надання послуги на будь-яку іншу дату та час, попередньо погодивши це із Виконавцем. У разі, якщо Замовник не бажає отримати фактично оплачені послуги,  грошові кошти повертаються Замовнику у порядку, визначеному чинним законодавством України та з урахуванням строків іправилвідповідних платіжних систем.

3.5.У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від їх прийняття, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

3.6. У разі надання мотивованої відмови Замовника від прийняття послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів або Виконавець повертає Замовнику сплачені кошти в повному обсязі з отриманням документів та згідно з умовами чинного Законодавства України.

 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні цим Умов. Передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникнені ним (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

4.3. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та фіксації он-лайн послуг з можливістю посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.

4.4. Надання послуг Виконавцем малолітнім, неповнолітнімчи недієздатнимособам здійснюється лише у присутності їх законних представкників. Законні представники надають згоду на надання послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником згідно цих Умов та зобов’язуються їх дотримуватись.

4.5. На вимогу Закону України про Персональні дані Замовник надає Виконавцю повну необмежену строком згоду на обробку персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до баз персональних даних Виконавця, передачу (в тому числі за межі митної території України) та/або надання доступу без отримання додаткової згоди суб’єкта персональних даних третім особам якщо цього вимагають законодавство або інтереси Замовника. Замовник підтверджує, що повідомлений про власні права згідно з Законом та про включення власних персональних даних до баз персональних даних Виконавця. Підтверждення відбувається шляхом Підтверджуючих дій.

4.6. Урозумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо Замовника, в тому числі, але не лише, прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний номер, професія, інформація, що стосується стану здоров’я, поставлених діагнозах, призначеному лікуванні, а також інші відомості, надані Замовником або іншими особами при виконанні послуг за цими Умовами. 

 

4.7. Замовник шляхом Підтверджуючих дій надає згоду на отримання онлайн послуг та використання Виконавцем Персональних даних, що стали відомі Виконавцю в разі надання послуги, підтверждую, що ознайомлений з Умовами.